Currently TXing
Time (UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
Last Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2019-10-18 23:34:56VA1LUNALL VA1LUN transmitting
2019-10-18 23:32:54VE1JESALL VA1LUN 11
2019-10-18 18:48:53KC5PCSALL VA1LUN 1
2019-10-18 17:52:12VE1KLRALL VA1LUN 1
2019-10-18 12:44:46VY2XUALL VY2XU 4
2019-10-18 11:35:18MM7CEHALL MM7CEH 8
2019-10-18 03:01:29KEØPTE-MIKALL KEØPTE 2
Connected YSFGateways
Reporting Time (UTC) Callsign
2019-10-18 23:34:24VA6ARH
2019-10-18 23:34:24VA1LUN
Todays Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2019-10-18 23:34:56VA1LUNALL VA1LUN transmitting
2019-10-18 23:34:07VA1LUNALL VA1LUN 44
2019-10-18 23:33:29VA1LUNALL VA1LUN 36
2019-10-18 23:32:54VE1JESALL VA1LUN 11
2019-10-18 23:32:32VA1LUNALL VA1LUN 17
2019-10-18 23:32:11VA1LUNALL VA1LUN 14
2019-10-18 23:30:26VA1LUNALL VA1LUN 45
2019-10-18 23:01:49VA1LUNALL VA1LUN 5
2019-10-18 22:53:20VA1LUNALL VA1LUN 5
2019-10-18 22:32:48VA1LUNALL VA1LUN 5
2019-10-18 22:28:56VA1LUNALL VA1LUN 1
2019-10-18 22:26:27VA1LUNALL VA1LUN 4
2019-10-18 22:03:46VA1LUNALL VA1LUN 5
2019-10-18 21:37:28VA1LUNALL VA1LUN 6
2019-10-18 21:37:16VA1LUNALL VA1LUN 10
2019-10-18 21:36:45VA1LUNALL VA1LUN 30
2019-10-18 21:36:15VA1LUNALL VA1LUN 27
2019-10-18 21:35:34VA1LUNALL VA1LUN 38
2019-10-18 21:34:29VA1LUNALL VA1LUN 3
2019-10-18 21:34:00VA1LUNALL VA1LUN 26
2019-10-18 21:33:08VA1LUNALL VA1LUN 51
2019-10-18 21:32:26VA1LUNALL VA1LUN 38
2019-10-18 21:31:53VA1LUNALL VA1LUN 31
2019-10-18 21:31:23VA1LUNALL VA1LUN 28
2019-10-18 21:30:40VA1LUNALL VA1LUN 38
2019-10-18 21:30:17VA1LUNALL VA1LUN 19
2019-10-18 21:29:44VA1LUNALL VA1LUN 30
2019-10-18 21:29:28VA1LUNALL VA1LUN 14
2019-10-18 21:29:15VA1LUNALL VA1LUN 6
2019-10-18 21:28:47VA1LUNALL VA1LUN 12
2019-10-18 21:28:27VA1LUNALL VA1LUN 2
2019-10-18 21:05:31VA1LUNALL VA1LUN 5
2019-10-18 20:50:12VA1LUNALL VA1LUN 5
2019-10-18 20:50:01VA1LUNALL VA1LUN 6
2019-10-18 20:49:42VA1LUNALL VA1LUN 7
2019-10-18 20:49:15VA1LUNALL VA1LUN 9
2019-10-18 20:36:30VA1LUNALL VA1LUN 5
2019-10-18 20:06:29VA1LUNALL VA1LUN 5
2019-10-18 19:36:28VA1LUNALL VA1LUN 5
2019-10-18 19:06:27VA1LUNALL VA1LUN 5
2019-10-18 18:48:53KC5PCSALL VA1LUN 1
2019-10-18 18:36:26VA1LUNALL VA1LUN 5
2019-10-18 18:06:24VA1LUNALL VA1LUN 5
2019-10-18 17:52:12VE1KLRALL VA1LUN 1
2019-10-18 17:36:24VA1LUNALL VA1LUN 5
2019-10-18 17:06:22VA1LUNALL VA1LUN 5
2019-10-18 16:36:21VA1LUNALL VA1LUN 5
2019-10-18 16:28:04VE1KLRALL VA1LUN 2
2019-10-18 12:44:46VY2XUALL VY2XU 4
2019-10-18 12:44:42VY2XUALL VY2XU 2
2019-10-18 12:44:38VY2XUALL VY2XU 1
2019-10-18 12:44:30VY2XUALL VY2XU 2
2019-10-18 12:44:22VY2XUALL VY2XU 4
2019-10-18 12:44:13VY2XUALL VY2XU 0
2019-10-18 12:44:08VY2XUALL VY2XU 0
2019-10-18 12:44:00VY2XUALL VY2XU 2
2019-10-18 12:43:55VY2XUALL VY2XU 3
2019-10-18 12:43:48VY2XUALL VY2XU 2
2019-10-18 12:43:43VY2XUALL VY2XU 3
2019-10-18 12:43:36VY2XUALL VY2XU 2
2019-10-18 12:43:26VY2XUALL VY2XU 1
2019-10-18 12:43:25VY2XUALL VY2XU 1
2019-10-18 11:35:18MM7CEHALL MM7CEH 8
2019-10-18 11:13:30VY2XUALL VY2XU 1
2019-10-18 09:39:20VA1LUNALL VA1LUN 5
2019-10-18 09:10:19VA1LUNALL VA1LUN 7
2019-10-18 08:40:18VA1LUNALL VA1LUN 5
2019-10-18 08:10:17VA1LUNALL VA1LUN 5
2019-10-18 07:41:25VA1LUNALL VA1LUN 4
2019-10-18 07:40:10VA1LUNALL VA1LUN 11
2019-10-18 07:40:06VA1LUNALL VA1LUN 4
2019-10-18 07:37:25VA1LUNALL VA1LUN 2
2019-10-18 07:37:19VA1LUNALL VA1LUN 3
2019-10-18 07:37:05VA1LUNALL VA1LUN 9
2019-10-18 07:11:10VA1LUNALL VA1LUN 5
2019-10-18 06:41:09VA1LUNALL VA1LUN 5
2019-10-18 06:11:08VA1LUNALL VA1LUN 5
2019-10-18 05:41:07VA1LUNALL VA1LUN 5
2019-10-18 05:11:06VA1LUNALL VA1LUN 5
2019-10-18 04:41:05VA1LUNALL VA1LUN 5
2019-10-18 04:11:04VA1LUNALL VA1LUN 5
2019-10-18 03:41:03VA1LUNALL VA1LUN 5
2019-10-18 03:11:02VA1LUNALL VA1LUN 5
2019-10-18 03:01:29KEØPTE-MIKALL KEØPTE 2
2019-10-18 03:00:34KEØPTE-MIKALL KEØPTE 7
2019-10-18 02:41:01VA1LUNALL VA1LUN 5
2019-10-18 02:11:00VA1LUNALL VA1LUN 5
2019-10-18 01:40:59VA1LUNALL VA1LUN 5
2019-10-18 01:25:26VA1LUNALL VA1LUN 6
2019-10-18 01:16:34VA1LUNALL VA1LUN 4
2019-10-18 01:11:58VA1LUNALL VA1LUN 5
2019-10-18 00:41:57VA1LUNALL VA1LUN 4
2019-10-18 00:35:50VA1LUNALL VA1LUN 7
2019-10-18 00:16:48VA1LUNALL VA1LUN 22
2019-10-18 00:16:26VE1JESALL VA1LUN 17
2019-10-18 00:16:21VE1JESALL VA1LUN 4
2019-10-18 00:15:58VE1JESALL VA1LUN 23
2019-10-18 00:15:22VA1LUNALL VA1LUN 30
2019-10-18 00:14:55VE1JESALL VA1LUN 23
2019-10-18 00:14:39VA1LUNALL VA1LUN 6
2019-10-18 00:14:25VE1JESALL VA1LUN 7
2019-10-18 00:10:55VA1LUNALL VA1LUN 25
2019-10-18 00:10:08VA1LUNALL VA1LUN 43
2019-10-18 00:08:01VA1LUNALL VA1LUN 3
2019-10-18 00:07:25VA1LUNALL VA1LUN 34
2019-10-18 00:06:35VA1LUNALL VA1LUN 49
2019-10-18 00:05:54VA1LUNALL VA1LUN 36
2019-10-18 00:04:50VA1LUNALL VA1LUN 58
2019-10-18 00:03:21VA1LUNALL VA1LUN 27
2019-10-18 00:02:57VA1LUNALL VA1LUN 21
2019-10-18 00:02:32VA1LUNALL VA1LUN 24
2019-10-18 00:01:04VA1LUNALL VA1LUN 24
2019-10-18 00:00:44VA1LUNALL VA1LUN 17
Alltime Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway
2019-10-18 23:34:56VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 23:34:07VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 23:33:29VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 23:32:54VE1JESALL VA1LUN
2019-10-18 23:32:32VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 23:32:11VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 23:30:26VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 23:01:49VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 22:53:20VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 22:32:48VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 22:28:56VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 22:26:27VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 22:03:46VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 21:37:28VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 21:37:16VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 21:36:45VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 21:36:15VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 21:35:34VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 21:34:29VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 21:34:00VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 21:33:08VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 21:32:26VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 21:31:53VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 21:31:23VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 21:30:40VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 21:30:17VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 21:29:44VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 21:29:28VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 21:29:15VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 21:28:47VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 21:28:27VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 21:05:31VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 20:50:12VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 20:50:01VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 20:49:42VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 20:49:15VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 20:36:30VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 20:06:29VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 19:36:28VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 19:06:27VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 18:48:53KC5PCSALL VA1LUN
2019-10-18 18:36:26VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 18:06:24VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 17:52:12VE1KLRALL VA1LUN
2019-10-18 17:36:24VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 17:06:22VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 16:36:21VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 16:28:04VE1KLRALL VA1LUN
2019-10-18 12:44:46VY2XUALL VY2XU
2019-10-18 12:44:42VY2XUALL VY2XU
2019-10-18 12:44:38VY2XUALL VY2XU
2019-10-18 12:44:30VY2XUALL VY2XU
2019-10-18 12:44:22VY2XUALL VY2XU
2019-10-18 12:44:13VY2XUALL VY2XU
2019-10-18 12:44:08VY2XUALL VY2XU
2019-10-18 12:44:00VY2XUALL VY2XU
2019-10-18 12:43:55VY2XUALL VY2XU
2019-10-18 12:43:48VY2XUALL VY2XU
2019-10-18 12:43:43VY2XUALL VY2XU
2019-10-18 12:43:36VY2XUALL VY2XU
2019-10-18 12:43:26VY2XUALL VY2XU
2019-10-18 12:43:25VY2XUALL VY2XU
2019-10-18 11:35:18MM7CEHALL MM7CEH
2019-10-18 11:13:30VY2XUALL VY2XU
2019-10-18 09:39:20VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 09:10:19VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 08:40:18VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 08:10:17VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 07:41:25VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 07:40:10VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 07:40:06VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 07:37:25VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 07:37:19VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 07:37:05VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 07:11:10VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 06:41:09VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 06:11:08VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 05:41:07VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 05:11:06VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 04:41:05VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 04:11:04VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 03:41:03VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 03:11:02VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 03:01:29KEØPTE-MIKALL KEØPTE
2019-10-18 03:00:34KEØPTE-MIKALL KEØPTE
2019-10-18 02:41:01VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 02:11:00VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 01:40:59VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 01:25:26VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 01:16:34VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 01:11:58VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 00:41:57VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 00:35:50VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 00:16:48VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 00:16:26VE1JESALL VA1LUN
2019-10-18 00:16:21VE1JESALL VA1LUN
2019-10-18 00:15:58VE1JESALL VA1LUN
2019-10-18 00:15:22VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 00:14:55VE1JESALL VA1LUN
2019-10-18 00:14:39VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 00:14:25VE1JESALL VA1LUN
2019-10-18 00:10:55VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 00:10:08VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 00:08:01VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 00:07:25VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 00:06:35VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 00:05:54VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 00:04:50VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 00:03:21VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 00:02:57VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 00:02:32VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 00:01:04VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-18 00:00:44VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:59:34VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:57:58VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:55:33VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:54:24VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:54:24VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:52:16VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:51:17VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:50:10VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:49:32VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:46:53VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:45:06VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:43:17VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:42:55VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:42:31VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:42:08VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:40:48VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:40:08VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:38:27VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:36:55VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:36:34VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:36:03VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:35:03VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:34:21VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:33:30VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:32:37VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:32:23VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:31:51VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:31:30VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:31:01VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:28:38VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:16:32VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:14:34VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:14:25VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:14:19VE1JESALL VA1LUN
2019-10-17 23:14:04VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:13:52VE1JESALL VA1LUN
2019-10-17 23:13:29VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:13:23VE1JESALL VA1LUN
2019-10-17 23:12:52VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:12:46VE1JESALL VA1LUN
2019-10-17 23:12:30VE1JESALL VA1LUN
2019-10-17 23:11:56VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:11:50VE1JESALL VA1LUN
2019-10-17 23:11:37VE1JESALL VA1LUN
2019-10-17 23:04:14VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:03:57VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:02:45VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 23:01:38VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 22:45:04VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 22:44:21VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 22:44:17VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 22:44:08VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 22:43:16VA6QASALL VA6QAS
2019-10-17 22:16:03VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 21:46:02VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 21:16:01VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 20:45:59VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 20:41:48VY2XUALL VY2XU
2019-10-17 20:41:23VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 20:41:16VY2XUALL VY2XU
2019-10-17 20:41:03VY2XUALL VY2XU
2019-10-17 20:40:57VY2XUALL VY2XU
2019-10-17 20:40:52VY2XUALL VY2XU
2019-10-17 20:40:49VY2XUALL VY2XU
2019-10-17 20:16:59VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 19:46:57VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 19:37:33VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 19:17:57VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 19:15:07VA6ARHALL VA6ARH
2019-10-17 18:47:56VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 18:46:42VY2XUALL VY2XU
2019-10-17 18:46:42VY2XUALL VY2XU
2019-10-17 18:46:42VY2XUALL VY2XU
2019-10-17 18:46:42VY2XUALL VY2XU
2019-10-17 18:18:55VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 18:15:14KE4UYDALL VA1LUN
2019-10-17 17:48:54VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 17:18:53VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 16:48:51VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 16:18:51VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 15:48:49VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 15:42:17VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 15:41:09VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 15:40:47VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 15:19:48VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 14:57:25VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 14:56:17VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 14:50:48VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 14:43:22KJ4HBALL KJ4HB
2019-10-17 14:43:17KJ4HBALL KJ4HB
2019-10-17 14:35:48KJ4HBALL KJ4HB
2019-10-17 14:20:36VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 14:20:21VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 14:18:37VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 13:51:45VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 13:21:44VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 12:51:43VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 12:47:34VE1KLRALL VA1LUN
2019-10-17 12:21:42VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 12:09:26VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 11:52:49VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 11:44:05VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 11:43:40VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 11:23:40VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 11:10:03VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 11:09:09VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 11:07:40VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 10:54:39VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 10:24:38VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 09:54:37VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 09:24:36VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 08:54:35VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 08:24:34VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 07:54:33VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 07:24:32VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 06:54:31VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 06:24:30VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 05:54:29VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 05:24:28VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 04:54:27VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 04:24:26VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 03:54:25VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 03:24:24VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 02:54:23VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 02:30:12VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 02:25:22VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:55:21VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:45:24VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:45:03VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:44:28VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:43:58VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:43:13VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:42:36VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:41:48VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:41:08VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:40:43VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:40:31VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:40:09VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:39:54VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:39:35VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:39:21VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:37:49VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:36:48VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:35:50VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:35:25VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:33:52VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:33:23VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:33:06VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:32:18VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:31:44VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:31:11VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:30:56VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:30:02VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:29:54VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:27:27VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:26:20VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:16:57VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:14:11VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 01:14:04VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:57:19VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:27:18VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:24:18VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:24:02VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:23:46VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:23:36VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:22:59VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:22:35VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:22:26VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:22:08VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:21:40VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:20:49VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:20:04VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:19:53VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:19:44VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:19:06VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:18:13VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:18:03VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:15:55VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:15:23VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:14:34VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:14:14VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:13:29VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:12:49VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:12:42VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:12:34VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:12:21VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:11:59VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:11:37VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:11:28VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:10:59VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:10:32VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:10:13VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:10:02VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:09:35VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:09:14VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:08:57VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:08:30VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:08:06VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:07:14VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:06:39VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:06:13VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:05:51VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:05:30VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:05:23VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:04:34VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:04:24VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:04:18VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:04:09VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:03:59VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:03:35VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:03:23VA1LUNALL VA1LUN
2019-10-17 00:02:53VA1LUNALL VA1LUN
YSFReflector-Dashboard V 20190512-1 (GitID #bf03a03) | Last Reload 2019-10-18, 23:34:58 (UTC) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard

Hosted by Drew, VE1DRU
www.420hamradio.network  /  *420* Live Dashboard
Contact us